Strona główna Polityka prywatności

Polityka prywatności

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit, której celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz interdyscyplinarna pomoc dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom i opiekunom.

Realizując nasze działania zbieramy i przetwarzamy dane osobowe naszych klientów, darczyńców, pracowników, wolontariuszy w celu skutecznej realizacji naszej misji.

Chcemy zapoznać Cię z przepisami, które aktualnie obowiązują, tak aby dać Ci pełną wiedzę i poczucie bezpieczeństwa we współpracy z Fundacją.

RODO

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r., które dotyczy ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwane RODO. Dane osobowe to niemal wszystkie informacje o Tobie, o Twoim imieniu i nazwisku, adresie, ale też zdrowiu, adresie e-mail, numerze telefonu itp.

Jak już pewnie wiesz, pomoc udzielana przez Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 jest całkowicie anonimowa, czyli nie musisz nam podawać swojego imienia, nazwiska oraz innych informacji. Może się jednak zdarzyć, że powiesz lub napiszesz nam coś więcej o sobie – to oczywiście nic złego czy niewłaściwego. Każdy z nas tak robi, szczególnie, gdy dobrze mu się rozmawia lub wymienia wiadomości. Nie będziemy usuwać tych dodatkowych informacji.

Założenie konta na www.116111.pl, wysłanie wiadomości przez stronę lub podanie swoich danych w rozmowie z konsultantem 116 111 powoduje, że Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (która prowadzi Telefon) przetwarza Twoje dane osobowe. Udzielnie pomocy i wsparcia bez przetwarzania Twoich danych osobowych jest niemożliwe. Twojej dane przetwarzamy na postawie art. 6 pkt d RODO – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Takim interesem jest pomoc dzieciom i młodzieży w trudnych sytuacjach życiowych w tym zagrażających ich zdrowi i życiu. Twój kontakt z Telefonem 116 111 sprawia, że Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaczyna przetwarzać Twoje dane osobowe. Na podstawie nowych przepisów mamy obowiązek poinformować Cię o przysługujących prawach w zakresie ochrony Twoich danych osobowych. Informacje są zawarte poniżej.

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, z siedzibą przy ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy o kontakt pod adresem e-mail: daneosobowe@fdds.pl.
 3. Przetwarzanie danych osobowych art. 6 pkt d RODO – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej
 4. Dane osobowe są przetwarzane w celu pomocy dzieciom i młodzieży w trudnych sytuacjach życiowych w tym zagrażających ich zdrowiu i życiu, pomocy dzieciom doświadczającym jakiejkolwiek formy krzywdzenia oraz pomocy w sytuacji doświadczania przemocy w Internecie.
 5. Dane osobowe przekazywane będą jedynie w niezbędnym zakresie instytucjom państwowym i samorządowym uprawnionym do ich żądania na podstawie przepisów prawa, grantodawcom, zgodnie z zapisami umowy oraz podwykonawcom w celu realizacji usługi.
 6. Dane osobowe dziecka korzystającego z pomocy Telefonu 116 111 będą przetwarzane nie dłużej niż do momentu zakończenia realizacji programu, chyba, że co innego wynika z niniejszej polityki.
 7. Konta założone na stronie www.116111.pl, na których nie odnotowano logowania użytkownika przez okres ponad 2 lat zostaną usunięte z dniem następującym po upływie dwóch lat od ostatniego logowania.
 8. Po wskazanym w w/w punkcie okresie czasu dane podlegają usunięciu lub anonimizacji, po uwzględnieniu przepisów o archiwizacji.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, poza sklasyfikowaniem w formie elektronicznej bazy danych.
 10.  Osoba, której dane są przetwarzane lub jej opiekun prawny ma prawo do żądania od administratora:
  – dostępu do swoich danych osobowych,
  – sprostowania swoich danych osobowych,
  – usunięcia swoich danych osobowych,
  – ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  – przenoszenia swoich danych osobowych.
 11. Osoba, która ukończyła 16 lat może samodzielnie dysponować swoimi danymi w zakresie usług świadczonych przez Internet. W przypadku osób poniżej 16 roku życia ich prawa wykonują rodzice lub opiekunowie prawni.
 12. Osoba, której dane są przetwarzane lub jej opiekun prawny ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego obecnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.