Strona główna Oni też pomagają

Oni też pomagają

Wychowawca

wspiera w trudnych chwilach. Zarówno wtedy, gdy dotyczą one spraw szkolnych i kłopotów z nauką, ale też, kiedy doświadczasz trudności w kontaktach z rówieśnikami, czy przemocy. Możesz z wychowawcą porozmawiać o sytuacji w domu, jeśli ona w jakiś sposób Cię niepokoi lub martwisz się o siebie czy swoich najbliższych.

Pedagog szkolny

pomaga, gdy np. nie jest Ci łatwo odnaleźć się w szkolnym otoczeniu, nawiązać kontakt z rówieśnikami, gdy doświadczasz krzywdzących zachowań ze strony innych osób – zarówno w szkole, jak i poza nią, czy w Internecie. Możesz się do niego zwrócić, gdy chcesz porozmawiać o sprawach związanych z Twoją rodziną, kłopotach materialnych rodziców, uzależnieniu bliskich Ci osób lub przemocy. Pedagog może również podjąć działania, które pomogą znaleźć rozwiązanie z martwiącej Cię sytuacji. Kiedy masz trudności w nauce, pomoże w znalezieniu skutecznych sposobów uczenia się, rozłożeniu materiału do nauki, a także w kontakcie z nauczycielem, z którym czasem niełatwo dojść do porozumienia.

Psycholog szkolny

Do psychologa szkolnego warto pójść, gdy potrzebujesz porozmawiać o swoim samopoczuciu i emocjach, których doświadczasz. Czasem emocje w wyniku różnych doświadczeń zalewają tak silnie, że samodzielnie trudno sobie z nimi poradzić. Kontakt z psychologiem jest potrzeby, gdy czujesz lęk w sytuacjach społecznych, stres i presję np. związaną z nauką, brakiem akceptacji siebie, obniżonym nastrojem, negatywnymi myślami. Do psychologa szkolnego możesz zwrócić się również, gdy doświadczasz dyskryminacji lub przemocy – w szkole i poza nią. Aby skorzystać z pomocy psychologa w szkole nie potrzebujesz zgody rodzica. Do gabinetu możesz udać się nie informując o tym kolegów, koleżanek, nauczycieli – chyba, że potrzebujesz porozmawiać w trakcie lekcji, wtedy uzgodnij to z nauczycielem prowadzącym lekcję, którą opuszczasz. W pozostałych sytuacjach, kiedy nie chcesz, masz prawo nie informować otaczających Cię osób o planowanej rozmowie z psychologiem szkolnym. Jeśli masz wątpliwości czy psycholog zachowa dyskrecję zapytaj ją/go o to na początku Waszej rozmowy.

Doradca zawodowy

wspiera młode osoby w odkrywaniu swoich zainteresowań i mocnych stron by jak najlepiej wykorzystać je w dalszym rozwoju, kształceniu i ścieżce zawodowej. Konsultacje z doradcą zawodowym są cenne w podjęciu decyzji o wyborze szkoły średniej, wyższej lub wyborze zawodu.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

udziela dzieciom i młodzieży wsparcia psychologicznego, ale też organizuje terapię logopedyczną, pedagogiczną i socjoterapię, a nawet psychoterapię. Specjaliści pracujący w PPP dokonują diagnozy specjalnych potrzeb edukacyjnych, biorą udział w orzekaniu o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, nauczania domowego czy indywidualnego toku nauki. Możesz tam zostać skierowany przez pracowników szkolnych lub zapisany na konsultację bez skierowania, a przez rodzica lub opiekuna prawnego. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne współpracują ze szkołami w określonym rejonie – oznacza to, że możesz skorzystać z pomocy poradni w tej dzielnicy lub gminie, w której znajduje się Twoja szkoła. W razie wątpliwości, zapytaj w sekretariacie, w gabinecie zespołu psychologiczno-pedagogicznego, gdzie się udać.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

świadczy pomoc psychologiczną, psychiatryczną lub prawną w sytuacji nagłego pogorszenia samopoczucia, mającego związek z trudnym wydarzeniem w życiu, takimi jak doświadczenie przemocy, strata bliskiej osoby lub w sytuacji kryzysu psychicznego niezwiązanego bezpośrednio z żadnym wydarzeniem. Działania OIKów są skierowane zwykle do osób dorosłych, lecz zdarza się, że w szczególnych przypadkach pomocą obejmowani są również starsi nastolatkowie.

Świetlice środowiskowe

(ogniska wychowawcze, kluby dla młodzieży, świetlice socjoterapeutyczne) to miejsca, w których młode osoby mogą spędzać czas po szkole i uzyskać wsparcie ze strony wychowawców, socjoterapeutów, a czasem także psychologów. Młode osoby przebywają tam z rówieśnikami, co daje szansę na integrację i nawiązywanie bliskich relacji. Zwykle można tam również odrobić lekcje, zjeść ciepły posiłek i rozwijać swoje zainteresowania. Świetlice są prowadzone przez gminy (np. przy domach kultury lub ośrodkach pomocy społecznej) albo przez organizacje pozarządowe.

Poradnia Zdrowia Psychicznego

to placówka pomocowa, w której zatrudnieni są specjaliści – psychologowie, psychoterapeuci, psychiatrzy. Do poradni zdrowia psychicznego zgłaszają się osoby, które mają przedłużający się obniżony nastrój, czują napięcie, niepokój, zrezygnowanie, mierzą się z myślami samobójczymi, mają kłopoty ze snem, odżywianiem się, po stracie bliskiej osoby. Po pomoc specjalisty warto zgłosić się zawsze, kiedy objawy utrudniają codzienne funkcjonowanie. Osoby poniżej 18 roku życia mogą zostać objęte pomocą specjalistów PZP po zgłoszeniu przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Szpital psychiatryczny

udziela pomocy osobom w kryzysie, ale też takim, które zmagają się z zaburzeniami psychicznymi na co dzień. Lekarz może zaproponować takie rozwiązanie, gdy doraźna pomoc specjalistów – psychologa, psychoterapeuty, psychiatry nie jest wystarczająca do poprawy samopoczucia lub zapewnienia bezpieczeństwa. Pobyt w szpitalu psychiatrycznym może zostać zalecony również w celu dopasowania leków do potrzeb pacjenta – na początku leczenia lub kiedy dotychczasowe leczenie farmakologiczne nie przynosi rezultatów. Aby zostać przyjętym do szpitala psychiatrycznego potrzebne jest skierowanie od psychiatry, które lekarz wypisuje po konsultacji. Do szpitala można zostać przyjętym w trybie pilnym, kiedy istnieje zagrożenie życia lub zdrowia lub w trybie planowym, kiedy takie zagrożenie nie występuje. Kiedy potrzebna jest nagła pomoc psychiatryczna należy zadzwonić na numer pogotowia ratunkowego lub udać się wraz z rodzicem/ opiekunem na izbę przyjęć. W trakcie pobytu na oddziale psychiatrycznym pacjentem opiekują się psychiatrzy, psychologowie i psychoterapeuci. Pacjenci, w zależności od zaleceń, biorą udział w konsultacjach indywidualnych, terapii grupowej, terapii zajęciowej. Długość pobytu w szpitalu jest uzależniona od stanu i potrzeb osoby tam kierowanej, najczęściej jest to kilka tygodni.

Ośrodek Pomocy Społecznej

pomaga rodzinom w trudnej sytuacji finansowej, w opiece nad dziećmi i z problemami przemocy. Pracownicy tzw. OPS udzielają pomocy socjalnej, psychologicznej, czasem również prawnej. Współpracują ze szkołami, sądami, są członkami zespołów interdyscyplinarnych, które działają w sytuacji, gdy w rodzinie zostanie uruchomiona procedura Niebieskiej Karty – pomagającej zatrzymanie przemocy w rodzinie. Rodzice/opiekunowie, którzy potrzebują wsparcia w opiece nad dziećmi mogą otrzymać je w postaci asystenta rodziny. Asystent towarzyszy rodzinie i pomaga w rozwijaniu umiejętności wychowawczych oraz takich, które gwarantują wszystkim domownikom bezpieczeństwo i zdrowie. O wsparcie OPS-u mogą poprosić rodzina lub ich przedstawiciele – w przypadku osób niepełnoletnich o pomoc mogą wnioskować pracownicy szkoły lub sąd, a także osoba prywatna zaniepokojona sytuacją w rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

udziela pomocy społecznej dzieciom, rodzinom, osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym. PCPR zajmuje się również zapewnieniem opieki zastępczej dzieciom w przypadku, gdy rodzice nie mogą sprawować funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Rzecznik Praw Dziecka

stoi na straży praw dziecka, jakie określa Konstytucja RP, Konwencja Praw Dziecka i inne przepisy prawa. Podejmuje interwencje w sytuacjach, gdy prawa dziecka nie są przestrzegane – w przestrzeni rodzinnej, szkolnej, publicznej. Jednocześnie Rzecznik Praw Dziecka kieruje się poszanowaniem dla praw i obowiązków rodziców.

Sąd Rodzinny

to wydział sądu zajmujący się sprawami osób nieletnich i rodzin. Do sądu rodzinnego można zwrócić się o pomoc zawsze wtedy, gdy zdrowie i życie dziecka jest w niebezpieczeństwie. Wniosek do Sądu Rodzinnego może napisać każda osoba, która podejrzewa, że dobro dziecka jest zagrożone.

Telefony dla dzieci i młodzieży

 • Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – bezpłatny numer 800 12 12 12, całodobowy, 7 dni w tygodniu.
 • Telefon Zaufania Młodych – dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych (do 25 r.ż.), działa od poniedziałku do soboty od 11:00 do 21:00, pod numerem 22 484 88 04.
 • Telefon Zaufania Grupy Ponton – edukatorów seksualnych, działa w każdy piątek od 16:00 do 20:00 pod numerem 22 635 93 92. Płatny zgodnie z taryfą Twojego operatora (połączenie z numerem stacjonarnym).
 • Telefon Zaufania Stowarzyszenia LAMBDA Warszawa, kierowany do osób LGBT, ich rodzin i bliskich – 22 628 52 22, od poniedziałku do piątku od 18:00 do 21:00. Płatny zgodnie z taryfą Twojego operatora (połączenie z numerem stacjonarnym).
 • Telefon Wsparcia Fundacji Nagle Sami – bezpłatny telefon dla osób, które zmagają się ze stratą bliskiej osoby. Działa od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 – 20:00 pod numerem 800 108 108.
 • Niebieska Linia – pomoc dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Bezpłatny numer 800 120 002 działa 7 dni w tygodniu, przez całą dobę.
 • Infolinia Stowarzyszenia Katolickiego Ruchu Antynarkotyczny KARAN – pomoc dla osób zmagających się z nadużywaniem, uzależnieniem od narkotyków, ich rodzin i bliskich. Działa codziennie, w godzinach od 9 do 17 pod numerem 800 120 289.
 • Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki — profesjonalna pomoc w zakresie informacji, porad, wsparcia psychologicznego dla osób uzależnionych od narkotyków i osób z ich otoczenia. Opłata za połączenie wynosi 35 groszy; telefon działa codziennie w godzinach 16-21 pod numerem 800 199 990.

 

 

Telefony dla dorosłych

 • Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym – całodobowy, bezpłatny telefon działający pod numerem 800 70 22 22, prowadzony przez Fundację Itaka
 • Kryzysowy Telefon Zaufania – działa codziennie w godzinach 14:00-22:00. Połączenia są bezpłatne.
 • Telefon Zaufania Stowarzyszenia LAMBDA Warszawa, kierowany do osób LGBT, ich rodzin i bliskich – 22 628 52 22, od poniedziałku do piątku od 18:00 do 21:00. Płatny zgodnie z taryfą Twojego operatora (połączenie z numerem stacjonarnym).
 • Telefon Wsparcia Fundacji Nagle Sami – bezpłatny telefon dla osób, które zmagają się ze stratą bliskiej osoby. Działa od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 – 20:00 pod numerem 800 108 108.
 • Niebieska Linia – pomoc dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Bezpłatny numer 800 120 002 działa 7 dni w tygodniu, przez całą dobę.
 • Infolinia Stowarzyszenia Katolickiego Ruchu Antynarkotyczny KARAN – pomoc dla osób zmagających się z nadużywaniem, uzależnieniem od narkotyków, ich rodzin i bliskich. Działa codziennie, w godzinach od 9 do 17 pod numerem 800 120 289.
 • Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki — profesjonalna pomoc w zakresie informacji, porad, wsparcia psychologicznego dla osób uzależnionych od narkotyków i osób z ich otoczenia. Opłata za połączenie wynosi 35 groszy; telefon działa codziennie w godzinach 16-21 pod numerem 800 199 990.

 

 

 

 

 

 

 • Nastoletni Azyl prowadzony przez młode osoby z doświadczeniami kryzysu psychicznego: https://nastoletniazyl.org lub https://www.facebook.com/nastoletniazyl
 • Zdrowa Głowa promuje dbanie o zdrowie psychiczne: http://zdrowaglowa.pl lub https://www.facebook.com/zdrowaglowapl
 • SEXED.pl – jak można przeczytać na stronie Fundacji SEXED.pl: „jesteśmy multimedialną platformą, która zapewnia młodym ludziom, rodzicom i dorosłym kompleksową, dostosowaną do wieku edukacją w zakresie praw człowieka, równości płci, relacji, reprodukcji”. Na stronie Fundacji oraz na jej kanałach w social mediach można znaleźć materiały, dedykowane różnym grupom wiekowym. Cześć treści przeznaczona jest wyłącznie dla młodzieży, która ukończyła 15 rok życia oraz dla osób dorosłych. Ze względu na charakter materiałów, konieczność posiadania wiedzy umożliwiającej klarowny odbiór treści, kierując się także troską o Wasz dobrostan i bezpieczeństwo – zalecamy korzystanie z cennej i specjalistycznej bazy wiedzy, jaką jest platforma Fundacji SEXED.pl, po ukończeniu 15 roku życia.: https://sexed.pl

 

 

 

Bałagan w głowie?
Poukładamy to!