ukryj stronę

O 116 111

Dane osobowe

Realizacja  obowiązku informacyjnego w zakresie danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez FDDS.

 

Dnia 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwane RODO.

Założenie konta na www.116111.pl, wysłanie wiadomości przez www.116111.pl/napisz lub podanie swoich danych w rozmowie z konsultantem 116 111 powoduje, że Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę przetwarza Twoje dane osobowe. Udzielnie pomocy i wsparcia bez przetwarzania Twoich danych osobowych jest niemożliwe.

Twojej dane przetwarzamy na postawie art. 6 pkt d RODO - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Takim interesem jest pomoc dzieciom i młodzieży w trudnych sytuacjach życiowych w tym zagrażających ich zdrowi i życiu.

Twój kontakt z Telefonem 116 111 sprawia, że Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaczyna przetwarzać Twoje dane osobowe.

Na podstawie nowych przepisów mamy obowiązek poinformować Cię o przysługujących prawach w zakresie ochrony Twoich danych osobowych. Informacje są zawarte poniżej.

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, z siedzibą przy ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa.

2. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji  jest Justyna Podlewska, e-mail: daneosobowe@fdds.pl.

3. Przetwarzanie danych osobowych art. 6 pkt d RODO - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej

4. Dane osobowe są przetwarzane w celu pomocy dzieciom i młodzieży w trudnych sytuacjach życiowych w tym zagrażających ich zdrowi i życiu, pomocy dzieciom doświadczającym jakiejkolwiek formy krzywdzenia oraz pomocy w sytuacji doświadczania przemocy w Internecie.

5. Dane osobowe przekazywane będą jedynie w niezbędnym zakresie instytucjom państwowym i samorządowym uprawnionym do ich żądania na podstawie przepisów prawa, grantodawcom, zgodnie z  zapisami umowy  oraz podwykonawcom w celu realizacji usługi.

6. Dane osobowe dziecka korzystającego z pomocy Telefonu 116 111 będą przetwarzane nie dłużej, niż do momentu zakończenia realizacji programu.  

7. Po wskazanym w w/w punkcie okresie czasu dane podlegają usunięciu lub anonimizacji, po uwzględnieniu przepisów o archiwizacji.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, poza sklasyfikowaniem w formie elektronicznej bazy danych.

9. Osoba, której dane są przetwarzane lub jej opiekun prawny ma prawo do żądania od administratora:

  • - dostępu do swoich danych osobowych,
  • - sprostowania swoich danych osobowych,
  • - usunięcia swoich danych osobowych,
  • - ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
  • - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  • - przenoszenia swoich danych osobowych.

10. Osoba, która ukończyła 16 lat może samodzielnie dysponować swoimi danymi w zakresie usług świadczonych przez Internet. W przypadku osób poniżej 16 roku życia ich prawa wykonują rodzice lub opiekunowie prawni.

11. Osoba, której dane są przetwarzane lub jej opiekun prawny ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego obecnie Głównego Inspektora Ochrony danych Osobowych.