ukryj stronę

Nabór uzupełniający na staż w 116 111 !

Nabór uzupełniający na roczny staż

w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111


1. Założenia stażu


CEL

Celem stażu jest zdobycie przez stażystę praktycznej umiejętności rozmowy psychologicznej z dzieckiem i nastolatkiem, z uwzględnieniem specyfiki rozmowy telefonicznej.

Współpraca ze stażystami realizowana jest w formie wolontariatu.

DLA KOGO


Skierowany jest do absolwentów oraz studentów (min. 3 roku) kierunków: psychologia, pedagogika oraz resocjalizacja (lub kierunków pokrewnych).

Wymagania dodatkowe:

- wysoko rozwinięte kompetencje komunikacyjne, łatwość wypowiedzi w mowie i piśmie, otwartość na informację zwrotną;

- umiejętność pracy w zespole;

- odporność na stres, cierpliwość, umiejętność pracy pod presją czasu;

- samodzielność, odpowiedzialność;

- znajomość środowiska internetowego, biegłość w posługiwaniu się komputerem

- przestrzeganie wartości związanych z prawami dziecka wynikających z Konwencji o Prawach Dziecka

 

Biuro, w którym obsługiwany jest Telefon 116 111, mieści się na 1 piętrze w budynku bez windy. Jest to jedyne utrudnienie odbywania stażu przez osoby z niepełnosprawnościami.


CZAS TRWANIA


Współpraca ze stażystami trwa 12 miesięcy od maja 2017 r. do maja 2018 r.


2. Oferta Programu Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111

- szkolenia umożliwiające pracę na rzecz Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111.

- doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmowy psychologicznej i poszerzenie wiedzy dotyczącej problemów dzieci i młodzieży

- wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego stażysty przez doświadczonych pracowników FDDS,

- superwizje dla stażystów;

- elastyczne godziny odbywania stażu – 7 dni w tygodniu w godzinach 12:00-22:00;

- możliwość uczestniczenia w organizowanych przez FDDS konferencjach i spotkaniach dla profesjonalistów;

- zdobywanie doświadczenia w największej fundacji w Polsce zajmującej się ochroną dzieci przed krzywdzeniem oraz pomocą dzieciom-ofiarom przemocy i wykorzystywania, a także ich rodzinom i opiekunom.

 

Każdy stażysta podpisze z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę umowę o współpracy. Po zakończeniu stażu FDDS wystawi zaświadczenie o odbyciu stażu (z uwzględnieniem ilości godzin, rodzaju realizowanych zadań oraz ogólnej opinii o stażyście-wolontariuszu).

W ramach stażu, stażysta weźmie też udział w szkoleniach i warsztatów z zakresu: bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online; podstawowych umiejętności prowadzenia rozmowy psychologicznej; stosowania profilaktyki w rozmowie z dzieckiem i młodzieżą; zasad interwencji edukacyjnych, lokalnych i kryzysowych; umiejętności prowadzenia rozmowy dot. seksualności z dziećmi; psychopatologii okresu dorastania; funkcjonowania dzieci w relacjach rówieśniczych; kryzysu i dysfunkcji rodziny; prowadzenia rozmowy z dziećmi wykorzystywanymi seksualnie; budowania zespołu/integracji itp.

Stażysta zobowiązuje się do przestrzegania wyznaczonych terminów i realizacji podjętych zobowiązań związanych z odbywaniem stażu.

Staż i wszystkie aktywności z nim związane są bezpłatne.

3. Rekrutacja:

Osoby zainteresowane podjęciem rocznego stażu w Programie Pomocy Telefonicznej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę prosimy o przesłanie CV oraz formularza zgłoszeniowego dostępnego TUTAJ na adres e-mail: staz-pt@fdds.pl;

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 5 maja 2017 r.